Party Report in Pictures: Inside Fergie, Nicki Minaj, Ashton Kutcher’s Fashion Huddle (Photos)

Read on: TheWrapTheWrap